Blog

Muhasebe ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Limited Şirketi Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Kuruluş Aşamaları Nelerdir? 2017


Limited Şirketi Nedir?
Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi ise zorunludur.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?
Gerçek Kişiler: Noterden, en az 1 nüsha Ticaret Ünvan Tasdiknamesi düzenletirler. Bu tasdiknamede firma sahibinin ev, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticaret unvanı belirtilir ve ticaret unvanı altında kullanacağı imza 3 kere tekrarlanır.

Tüzel Kişiler: Kolektif ve Komandit şirketler ile donatma iştirakleri, noterden en az 3 nüsha ana sözleşme ile temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri düzenletirler. Limited şirketler ile bakanlık iznine tabi olmayan Anonim şirketler notere onaylattıkları ana sözleşmelerini; Bakanlık iznine tabi Anonim Şirketler ile Kooperatifler ise Notere onaylattıktan sonra bakanlıktan kuruluş izni alırlar.

Oda Kayıt İşlemleri
Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Oda ya kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, sadece bir Oda kayıt beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir. Oda kayıt ücreti sermayeyi esas alan derecelere göre belirlenir.

Limited Şirketi Kurulabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
- Dilekçe ve Kuruluş Bildirim Formu (Örnek dilekçe ve Kuruluş Bildirim Formu için tıklayınız...)
- Noter tasdikli şirket sözleşmesi (2 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)
- Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
- Rekabet kuruluna yatırılmış olan Sermayenin on binde dördüne ilişkin banka dekontu
- Sermayenin 14 ünün tescilden önce yatırıldığına ilişkin banka mektubu
- Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

Limited Şirketi Kurarken Nelere Dikkat Edilmelidir?
- Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.
- Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
- Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
- TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Limited Şirketi Kurulum Maliyeti Ne Kadardır? 
Limited Şirket kuruluş maliyetlerinin Noter Masrafları, Vergi Dairesi Masrafları, Rekabet Kurulu masrafları bütün şehirlerde aynıdır. Ticaret odası kayıt ücreti ve mali müşavir hizmet ücreti her şehirde değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak Limited Şirketi kurmanın toplam maliyeti 2.000-2.500 TL aralığındadır.